Có gì mới trong Project 2016 | Z photos

Video Microsoft office project 2016

Lọc dạng xem Bảng tác vụ

Nếu bạn đang sử dụng Project Online Desktop Client, bạn có thể lọc dạng xem Bảng tác vụ của mình để thấy được những tác vụ liên quan tới một tài nguyên cụ thể hoặc tác vụ tóm tắt. Bạn cũng có thể sử dụng những bộ lọc này khi xem Bảng phân đoạn nước rút hoặc Bảng Kanban.

Cách lọc Bảng tác vụ:

  1. Trên tab Dạng xem, chọn Bảng tác vụ.

  2. Ở phía trên bên phải của dạng xem này, chọn nút lọc.

    Ảnh chụp màn hình nút lọc ở dạng xem bảng tác vụ.

  3. Chọn mũi tên xuống cạnh Tác vụ tóm tắt (0) hoặc Tài nguyên (0), rồi chọn từ danh sách. Bạn có thể chọn lọc theo nhiều tác vụ tóm tắt hoặc tài nguyên.

    Ảnh chụp màn hình danh sách thả xuống Lọc tài nguyên trên Bảng tác vụ với hai tài nguyên được chọn

Related Posts