Chỉnh sửa dự án | Z photos

Video Hướng dẫn ms project

Tạo dàn bài cho các tác vụ trong một dự án

Thụt lề và nhô lề cho các tác vụ để hiển thị cấu trúc phân cấp. Một tác vụ được thụt lề trở thành tác vụ con của tác vụ bên trên, tác vụ này sẽ trở thành tác vụ tóm tắt.

  1. Chọn Xem > Chế độ xem Tác vụ > Biểu đồ Gantt.

  2. Chọn tác vụ hoặc các tác vụ trong cột Tên Tác vụ mà bạn muốn thụt lề hoặc nhô lề.

  3. Thực hiện một trong những thao tác sau:

    • Chọn Tác vụ > Lịch biểu >Thụt lề Tác vụNút Thụt lề Nhiệm vụ trong ribbon. hoặc nhấn Alt+Shift+Left để biến một tác vụ trở thành tác vụ con.

    • Chọn Tác vụ > Lịch biểu > Nhô lề Tác vụ Nút Nhô lề Nhiệm vụ trên ribbon. hoặc nhấn Alt+Shift+Right để di chuyển tác vụ sang cấp độ của tác vụ bên trên.

Bạn có thể sử dụng các tác vụ con và tác vụ tóm tắt để hiển thị các giai đoạn, dễ dàng dẫn hướng trong một dự án lớn và nhiều thao tác khác.

Related Posts