Photo

Cách đặt lại tệp Hosts về mặc định | Z photos

18
Cách đặt lại tệp Hosts về mặc định | Z photos
Cách đặt lại tệp Hosts về mặc định | Z photos

Để tự đặt lại tệp Hosts về mặc định, hãy làm theo các bước sau:

 1. Bấm Bắt đầu, bấm Chạy, gõ Notepad, rồi bấm OK.

  Bạn đang xem: file host windows 10

 2. Xem thêm: Phầm Mềm Tăng Âm Lượng Loa Máy Tính | Z photos

  Sao chép văn bản sau vào tệp:Đối với Windows 7 # Copyright (c) 1993-2006 Microsoft Corp. # # This is a sample HOSTS file used by Microsoft TCP/IP for Windows. # # This file contains the mappings of IP addresses to host names. Each # entry should be kept on an individual line. The IP address should # be placed in the first column followed by the corresponding host name. # The IP address and the host name should be separated by at least one # space. # # Additionally, comments (such as these) may be inserted on individual # lines or following the machine name denoted by a ‘#’ symbol. # # For example: # # 102.54.94.97 zphotos.org # source server # 38.25.63.10 zphotos.org # x client host # localhost name resolution is handle within DNS itself. # 127.0.0.1 localhost # ::1 localhost Đối với Windows Vista và Windows Server 2008 # Copyright (c) 1993-2006 Microsoft Corp. # # This is a sample HOSTS file used by Microsoft TCP/IP for Windows. # # This file contains the mappings of IP addresses to host names. Each # entry should be kept on an individual line. The IP address should # be placed in the first column followed by the corresponding host name. # The IP address and the host name should be separated by at least one # space. # # Additionally, comments (such as these) may be inserted on individual # lines or following the machine name denoted by a ‘#’ symbol. # # For example: # # 102.54.94.97 zphotos.org # source server # 38.25.63.10 zphotos.org # x client host 127.0.0.1 localhost ::1 localhost Đối với Windows XP hoặc Windows Server 2003 # Copyright (c) 1993-1999 Microsoft Corp. # # This is a sample HOSTS file used by Microsoft TCP/IP for Windows. # # This file contains the mappings of IP addresses to host names. Each # entry should be kept on an individual line. The IP address should # be placed in the first column followed by the corresponding host name. # The IP address and the host name should be separated by at least one # space. # # Additionally, comments (such as these) may be inserted on individual # lines or following the machine name denoted by a ‘#’ symbol. # # For example: # # 102.54.94.97 zphotos.org # source server # 38.25.63.10 zphotos.org # x client host 127.0.0.1 localhost

 3. Trên menu Tệp, chọn Lưu dưới dạng, gõ “hosts” vào hộp Tên tệp rồi lưu tệp vào màn hình nền.On the File menu, select Save as, type "hosts" in the File name box, and then save the file to the desktop.

 4. Xem thêm: bắn gà phiên bản mới nhất | Z photos

  Chọn Bắt đầu > Chạy, gõ %WinDir%System32DriversEtc, rồi chọn OK.

 5. Chọn tệp Máy chủ rồi đổi tên tệp thành “Hosts.old”.

 6. Sao chép hoặc di chuyển tệp Máy chủ bạn đã tạo ở bước 3 vào thư mục %WinDir%System32DriversEtc. Nếu bạn được nhắc nhập mật khẩu quản trị viên, hãy chọn Tiếp tục.

  Danh mục: Photo
  Nguồn: https://zphotos.org

0 ( 0 votes )

Z photos

https://zphotos.org
Z Photos Blog cập nhật tin tức, thiết bị và công nghệ các bài viết, video, mẹo, hướng dẫn và thủ thuật nhiếp ảnh

Bài Viết Liên Quan